مجتمع 8 واحدی گلدشت حافظ 2

مجتمع 8 واحدی گلدشت حافظ 2، با مالکیت آقای جلیل مشکسار و آقای محمد علی یوسفی در 6 طبقه با زیربنای 1662 مترمربع در شهر شیراز در محدوده بزرگراه حسینی الهاشمی  ودر محدوده قطعات اراضی برنامه و بودجه واقع گردیده است. در نیل به دیاگرام و چینش مکانیابی معماری با چالش هایی از جمله اجرای سازه در شیب و محدودیت بعد ستون در مکان ورودی واحد مسکونی در طبقات روبرو بودیم. کاربری سازه مورد نظر تجاری – مسکونی بوده و در راستای نیل به طرح سازه بر مبنای پارامترهای اقتصادی، از طراحی دیوار برشی با استفاده از هوش مصنوعی ، استفاده از چاله آسانسور در تراز بالاتر از فونداسیون با استفاده از اتصال سرد و اجرای کربل،استفاده از تیرچه پیش تنیده به جهت کاهش ابعاد ستون و همچنین الگوریتم های بهینه سازی و روش های نوین مبتنی بر انرژی بهره گرفتیم.

Goldasht Hafez 2 8-unit complex, owned by Mr. Jalil Meshksar and Mr. Mohammad Ali Yousefi, is located on 6 floors with 1662 square meters of infrastructure in Shiraz, in the area of ​​Hosseini Al-Hashimi Highway, and within the scope of program and budget plots. In achieving the diagram and arrangement of architectural location, we faced challenges such as the implementation of the structure on the slope and the limitation of the column dimension at the entrance of the residential unit on the floors. The use of the desired structure is commercial-residential and in order to achieve the design of the structure based on economic parameters, the design of shear wall using artificial intelligence, the use of elevator shafts at a higher level than the foundation using cold connection and Karbel, use We used prestressed beams to reduce the column dimensions as well as optimization algorithms and new energy-based methods.

مقالات مرتبط

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.